Yoka termékek kedvező áron

06 1 585 8885

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9., a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.yoka.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.csap-telep.hu weboldalon keresztül kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.

[A VÁLLALKOZÁS]

 • A www.yoka.hu online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.
 • A Vállalkozás cégneve: NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A Vállalkozás rövidített cégneve: NERO Hungary Kft.
 • A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 13-09-193243
 • A Vállalkozás adószáma: 26324577-2-13
 • A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.
 • A Vállalkozás ügyfélszolgálatának címe: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.
 • A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: K&H Bank Zrt. 10403253-50526881-69781008
 • A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@yoka.hu
 • A Vállalkozás vezető tisztségviselője: Pap Lóránt Péter

[A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE]

1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.

2. A megrendelés leadása történhet regisztrációval egybekötve, illetve regisztráció nélkül. Mindkét esetben a megrendelés leadása során kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi tájékoztató” tartalmát megismerte és azok tartalmát magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

3. A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

4. A Vásárlónak a regisztráció során lehetősége van feliratkozni a Webáruház hírlevelére. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén található “leiratkozás” hivatkozásra történő kattintással lehetséges.

5. A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó fizetési módot és szállítás címet. A "megrendelem" fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. A Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő hibákért a Vállalkozót nem terheli felelősség.

6. A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

7. A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az ár-változtatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

8. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.

9. A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

 • 1.) Utánvét a futárnál;
 • 2.) Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:
  • Kedvezményezett: NERO Hungary Kft.
  • Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
  • Bankszámlaszám: 10403253-50526881-69781008
  • Közlemény: a rendelés száma

10. A Vállalkozás a vásárlásról papír alapú számlát állít ki, melyet a megrendelt és leszállított termékhez mellékelten ad át a Vásárlónak.

11. A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülésének minősül, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

[ELÁLLÁSI JOG]

12. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@csap-telep.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.

13. A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

14. A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja a házhozszállítást végző futártól történő átvétel napja.

15. Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás székhelye szerinti címre (2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által megfizetett összeget a Vásárlónak visszafizetni.

16. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

17. Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

18. A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.

19. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

[HIBÁS TELJESÍTÉS]

20. A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kicserélés lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Vállalkozás nem vállalta, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles,kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. A Vásárló köteles a hibáról a Vállalkozást annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül tájékoztatni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Vásárló szavatossági igényét Vállalkozással szemben nem jogosult érvényesíteni. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán vagy megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

[SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK]

21. A Webáruházban vásárolt termékek Vállalkozás székhelyén történő személyes átvételére, valamint külföldre történő szállításra nincs lehetőség.

22. A belföldi kiszállítást a Vállalkozás saját maga végzi, de alkalmanként igénybe veszi a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), valamint a DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.) egyéb postai, futárpostai szolgáltatását is. A kiszállítás díja minden esetben az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 1. a kiszállítás díja bruttó 980,- Ft

23. A kiszállítás várható ideje a Vásárló által átutalt vételár Vállalkozás számláján történő jóváírást követő 2-10 munkanap, amely szállítási idő az ünnepi időszakokban meghosszabbodhat. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti.

24. Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges.

25. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

26. A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen köteles teljesíteni.

[JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK]

27. Az Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Levelezési cím: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.
 • Telefonszám: +36 1 585 8885,
 • Kapcsolattartó személy: Pap Lóránt Péter ügyvezető
 • E-mail: info@yoka.hu

28. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

29. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozás a Vásárlóval köteles közölni.

30. A Vállalkozás az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozás elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozás köteles öt évig megőrizni.

31. Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az egyeztetések során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat. Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

  A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

  • Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
  • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  • Telefon: 06-1-269-0703
  • Fax: 06-1-269-0703
 • Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

[EGYÉB RENDELKEZÉSEK]

32. A Vállalkozás bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozás a módosításokról a Vásárlókat a Webáruház felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Webáruház használatának feltétele, hogy a Vásárló a Webáruházon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

33. A Vállalkozás semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A jelen ÁSZF 2019.05.27. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9., a továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást ad a www.yoka.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban „Vásárló”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelés számukra ily módon biztosított legyen.

[Fogalommeghatározások]

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

[Az adatkezelés célja]

(1) Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag a www.csap-telep.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

(2) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

[Az adatkezelés jogalapja]

(3) Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés.

(4) Abban az esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

[A személyes adatok felvétele]

(5) Vásárló a személyes adatait a www.csap-telep.hu weboldalon történő elektronikus vásárlás során, a rendelés leadása alkalmával adja meg az Adatkezelőnek.

(6) Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló a kapcsolattartárs érdekében megadott elérhetőségek (telefonszám, elektronikus levelezési cím) megadásával egyben kijelenti, hogy az azokra érkező üzenetek, illetve levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.

[A személyes adatok helyesbítése]

(7) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni, pontosítani.

(8) Az Adatkezelő köteles a Vásárló kérelmére a személyes adatokat haladéktalanul pontosítani vagy helyesbíteni, továbbá ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Vásárló által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal kiegészíteni.

[Adatkezelésre jogosult személyek]

(9) A Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.) jogosult.

(10) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

(11) Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a műszaki és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

(12) Az Adatkezelő biztosítja továbbá azt is, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a Vásárló által megadott személyes adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

[Az adatkezelés időtartama]

(13) Adatkezelő a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően köteles a Vásárló személyes adatait törölni.

(14) Az Adatkezelő - a jelen tájékoztató (15) pontjában foglalt eseten túl – köteles a Vásárló személyes adatait akkor is haladéktalanul törölni, ha (a) annak kezelése jogellenes – így különösen, ha az az alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, törvényben meghatározott időtartama eltelt, illetve, ha jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, (b) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.

(15) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábban törölt adatok már nem állíthatók helyre.

(16) Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a Vásárló személyes adatainak kezelését, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit.

[A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei]

(17) A Vásárló jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kapni. A Vásárló az adatkezelés megismerésére vonatkozó kérelmét személyesen az Adatkezelő székhelyén vagy írásban, az Adatkezelő postai, illetve elektronikus levelezési címére küldött küldemény útján terjesztheti elő. Az e-mail útján közölt kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az a Vásárló által az adatfelvétel alkalmával megadott elektronikus levelezési címről érkezik.

(18) Az Adatkezelő köteles a Vásárló által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni és döntéséről a Vásárlót írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni. Elektronikes levél esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

(19) A Vásárló kérelmére az Adatkezelő köteles az általa kezelt – Vásárlóra vonatkozó – személyes adatok kezelését korlátozni. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag a Vásárló jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

(20) Ha az Adatkezelő a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának tényéről, valamint annak jogi és ténybeli indokairól. Amennyiben a Vásárló az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmével kapcsolatban született döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálatát, illetve adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(21) A Vásárló jogosult az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert a Vásárló – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

[Adattovábbítás lehetősége]

(22) Az Adatkezelő a www.csap-telep.hu weboldalon keresztül értékesített termékek házhoz szállítása, kézbesítése érdekében – alkalmi jelleggel – igénybe veszi a Magyar Posta Zártkörűen NERO Hungary Kft. – Adatkezelési tájékoztató 2019 4 Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), valamint a DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.) egyéb postai, futárpostai szolgáltatását (a továbbiakban „kézbesítés”). Ennek során az Adatkezelő kizárólag a kézbesítés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja a kézbesítést végző gazdasági társaság számára.

(23) Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla egy példánya – a Vásárló számlán szereplő személyes adataival együtt – továbbításra kerül az Adatkezelő könyvelésével megbízott Noble Way Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2161 Csomád, Templom utca 37.) részére is.

(24) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

[Az adatkezelési tájékoztató módosítása]

(25) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

***

COOKIE SZABÁLYZAT

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

 Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben az idokjelei.hu/endtimeinfo.com )

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
 • Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
 • Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
 • Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
 • Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.